Güzel Sanatlar Fakültesi

Program Çıktıları

1. Alanında işletme yönetimi, pazarlama ve maliyet yönetimi ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.

2. Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorileri ve uygulamalarını bilir ve uygular.

3. Ulusal ve uluslararası mutfakları kültürleri ve coğrafyaları ile tanır, tekniklerini bilir ve uygular; yerel ve küresel gelişme ile değişimleri izler ve yorumlar.

4. Yiyecek ve içeceklerin hazırlanma ve üretim teknikleri ile sunumunu ilgilendiren görsel, duyusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilir, değerlendirir ve karar verir.

5. Alanıyla ilgili araç-gereç ve teknolojik ekipmanları bilir ve kullanır.

6. Alanında gıda hijyeni, gıda güvenliği, gıda mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili standartlar ile temel ilkeleri bilir ve uygular.

7. Gıda bilimi ve teknolojisi, temel beslenme ilkeleri ve besin değerleri konularında bilgi sahibidir ve bu kapsamda menüler oluşturur.

8. En az bir yabancı dil kullanarak ulusal-uluslararası tüm platformlarda etkin iletişim kurar.

9. Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim araç ve teknolojilerini bilir ve kullanır.

10. Alanında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grubun bir parçası olarak sorumluluk alır ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde aktarır.

11. Alanda yürütülen ve alanın gelişmesine katkı sağlayacak proje, etkinlik ve organizasyonları bilir, takip eder, yönetir veya görev alır.

12. Alana ilişkin etik değerlere sahip olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini yaşam boyu öğrenme ve sürdürülebilirlik bilinciyle günceller ve geliştirir.

13. Alanı ile sosyoloji, yerel ve küresel üretim-tüketim örüntüleri arasındaki ilişkileri bilir.